Veel voorkomende aandoeningen bij ouderen - deel 2 (BT-academy)

21 april 2021

Woensdagavond 7 april 2021 (deel 1) en woensdagavond 21 april 2021 (deel 2) vindt de cursus ‘Veel voorkomende aandoeningen bij ouderen’ online plaats. Deze cursus is een onderdeel van de opleiding tot tandarts-geriatrie en ook toegankelijk voor belangstellenden van de geriatrische tandheelkunde. 
Denise van Diermen verzorgt het eerste gedeelte op 7 april 2021 over diabetes mellitus, COPD en schildklierafwijkingen. Gert-Jan van der Putten verzorgt het programma op 21 april 2021 over hart- en vaatziekten. Het is mogelijk om eigen casuïstiek brengen. 
 

Veel voorkomende aandoeningen bij kwetsbare ouderen, waar moet ik als mondzorgverlener rekening mee houden? 
Voorafgaand aan deze twee webinars krijgt u informatieve links en studiemateriaal toegestuurd, zodat tijdens de webinars op interactieve wijze inzicht in de chronische aandoeningen en de implicaties voor de mondgezondheid en uw tandheelkundig handelen duidelijk worden.

Diabetes mellitus, COPD en schildklierafwijkingen
Woensdag 7 april 19:00-21:00 uur, dr. Denise van Diermen (Arts en universitair hoofddocent)
Oudere mensen hebben vaker chronische ziekten, waar ze meer of minder last van kunnen hebben. Deze chronische aandoeningen worden meestal behandeld met medicatie, die regelmatig een effect hebben op de mondgezondheid. In deze lezing zal worden ingegaan op de ziektebeelden diabetes, chronisch longlijden en schildklierziekten, en de medisch-tandheelkundige interactie in de meest brede zin des woords.

Hart- en vaatziekten
Woensdag 21 april 19:00-21:00 uur, dr. G.J. van der Putten (Specialist Ouderengeneeskunde)

Hartfalen
Als de pompfunctie van het hart vermindert ontstaat op zeker moment hartfalen. Om allerlei redenen zal de prevalentie van hartfalen vooral onder ouderen de komende decennia gaan stijgen. De prognose van hartfalen is slecht, ondanks de medicamenteuze behandeling. De diagnostiek en de behandeling van hartfalen, het verschil tussen systolisch en diastolisch hartfalen zal worden besproken. Daarbij zal ook stil worden gestaan bij de anatomie en fysiologie van het hart. Uiteraard zullen ook de medisch tandheelkundige aspecten van hartfalen worden behandeld.

Beroerte (CVA)
Op somatische afdelingen in verpleeghuizen verblijven veel ouderen met de (late) gevolgen van een beroerte. Onder een beroerte (ook wel cerebrovasculair accident (CVA) genoemd) wordt verstaan: plotseling optredende verschijnselen van een focale stoornis in de hersenen waarvoor geen andere oorzaak aanwezig is dan een vasculaire stoornis. Tijdens de presentatie zal onder meer de CBO Richtlijn beroerte worden besproken. Verder zullen de acute fase, secundaire preventie, de revalidatie en algemene (mond)zorgaspecten aan bod komen.

U kunt zich opgeven voor de online cursus via www.bt-academy.nl.

Kosten
Tandarts/arts/mondhygiënist/tandprotheticus - € 300,- voor beide avonden