Kernboodschap pakketadvies Wlz-behandeling

17 oktober 2017

Op dit moment zijn er binnen zorginstellingen twee verzekerde Wlz-pakketten:
1) Circa 30% van de verzekerden in Wlz-instellingen is voor huisartsgeneeskundige zorg, paramedische zorg, farmaceutische zorg en een deel van de hulpmiddelen aangewezen op de Zorgverzekeringswet. Zij ontvangen deze Zvw-zorg ten laste van het eigen risico. Voor tandartsenzorg zijn zij aangewezen op de aanvullende verzekering en/of eigen betaling;
2) Circa 70% ontvangt bovengenoemde zorg uit de Wlz.
Niet zorginhoudelijke redenen, maar historische financieringsstromen bepalen welk pakket een verzekerde krijgt in een instelling. Uit signalen die verzekerden, huisartsen en instellingen inbrengen, komt naar voren dat het bestaan van twee verzekerde Wlz-pakketten in instellingen leidt tot rechtsongelijkheid, onduidelijkheid over de regie op medische zorg, administratieve lasten en risico’s (bijvoorbeeld medicijnverstrekking).
Het Zorginstituut stelt voor dit probleem op te lossen door de verzekerde pakketten bij institutionele zorg (zorg met verblijf en het volledig pakket thuis (geleverd in een geclusterde setting) te harmoniseren. Uitgangspunt is dat verzekerden bij institutionele zorg een integraal pakket ontvangen vanuit de Wlz, inclusief huisartsgeneeskundige zorg, paramedische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkunde. Overnemen van dit advies heeft in ieder geval impact voor circa 67.000 Wlz-plaatsen. Verzekerden met dezelfde Wlz-indicatie ontvangen bij overnemen van het pakketadvies binnen instellingen hetzelfde Wlz-pakket. Voor alle Wlz-cliënten is dan duidelijk dat
het eigenaarschap en de (medische) verantwoordelijkheid voor deze zorg bij de instelling ligt.
Overnemen van het pakketadvies zou zowel een verschuiving betekenen van aanspraken vanuit de Zvw naar de Wlz als een verruiming van het Wlz-pakket. De aanspraken op paramedische, farmaceutische en tandheelkundige zorg zijn in de Wlz ruimer omschreven dan in de Zvw. Om de financiële consequenties van het pakketadvies goed te kunnen overzien, is nader inzicht nodig in de werkelijke kosten van Wlz-behandeling binnen het huidige Wlz-pakket en van de verschuiving van de werkelijke uitgaven vanuit de Zvw naar de Wlz.
Het pakketadvies is gericht op de inhoud van het verzekerde Wlz-pakket bij institutionele zorg. Een belangrijk aspect in het pakketadvies is de belangenafweging tussen integraliteit en keuzevrijheid van de geleverde zorg. Het pakketadvies gaat niet over de pakketsamenstelling bij Wlz-zorg thuis (MPT/PGB en ongeclusterd VPT). Het Zorginstituut brengt in het najaar van 2017 nog een verkenning uit over de samenstelling van het verzekerde Wlz-pakket voor de bredere GGZ-populatie die mogelijk in de toekomst toegang krijgt tot de Wlz.
Het advies leidt bij hulpmiddelen (mobiliteitshulpmiddelen) ook tot een verschuiving van verantwoordelijkheden vanuit de Wmo naar de Wlz. Dit wordt in een apart traject uitgewerkt. 

Voor vragen met betrekking tot dit onderwerp kunt u mailen met info@nvgd.nl.