Mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen

13 december 2021

Mondproblemen bij thuiswonende kwetsbare ouderen worden lang niet altijd herkend en onderkend, waardoor deze groep mensen steeds vaker buiten beeld blijft bij tandartsen en andere mondzorgverleners. Het Nivel onderzocht hoe de kwaliteit van en de toegang tot mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen verbeterd kan worden.

Een goede mondgezondheid is van wezenlijk belang voor het algemeen welbevinden van ouderen. Toch zijn er in Nederland ruim 300.000 thuiswonende kwetsbare ouderen met een matige tot slechte mondgezondheid. Om (het risico op) mondproblemen zo klein mogelijk te houden, is tijdige signalering en multidisciplinaire samenwerking tussen mondzorgverleners en eerstelijnszorgverleners noodzakelijk. Daarnaast zal de mondzorg beter toegankelijk moeten worden voor de kwetsbare oudere zelf. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van Zorginstituut Nederland.

Deze verkennende studie brengt de huidige situatie van mondgezondheid en van mondzorg aan deze groep in kaart, signaleert knelpunten en biedt oplossingsrichtingen. Het onderzoek biedt ook inzichten om mondzorg een duidelijke, structurele plek te geven in integrale zorgprogramma’s voor kwetsbare ouderen thuis.

Lees hier het onderzoek van het Nivel. 

- Bron: Het Nivel -